Türklerin Anayurdu Neresidir
Türklerin Anayurdu Neresidir

İlk Türklerin göçlerden önce oturduğu topraklar meselesi geçen asırdan beri münakaşa edilen bir konudur. Batılı bilginlerden çoğu meseleyi kendi meşgul oldukları ilim dallan bakımından ele aldıklarından bu hususta çeşitli neticelere varmışlardır. Tarihçiler, Çin kayıtlarına dayanarak, Altay dağlarını Türklerin anayurdu kabul ederken (J. Klaprothe, 1824; J.v. Hammer, 1832; W. Schott, 1836; M. A. Castren, 1856; A. Vambery, 1885; E. Oberhummer, 1912), san’at tarihçileri Tanrı dağları – kuzey-batı Asya sahasını (J. Strzygowsky, 1936,) bazı kültür tarihçileri İrt’ış-Urallar arasını (İ. Zichy, 1938), veyaAltaylar-Ktrgız bozkırları arasını (O. Menghin, 1937), veya Baykal Gölü’nün güney-batısını (W. Koppers, 1937) göstermişler, bazı dil araştırıcıları ûzAltaylar’ın doğusunun (W. Radloff, 1891; L. Ligeti, 1940), veya Ringan silsilesi bölgesinin (G. J. Ramstedt, 1928), veya 90. boylam’ın doğusunun (K. H. Menges, 1968) Türk anayurdu olması gerektiğini düşünmüşlerdir.

Bunlara bakarak eski Türk yurdunun coğrafî sınırını çizebilmek az-çok mümkün olmakla beraber, belirli ve daha dar bir bölgenin tâyini oldukça müşküldür. Bunun sebebi Türklerin daha ilk zamanlardan itibaren geniş bir coğrafyaya yayılmış bulunmaları ve kültürlerini uzaklara kadar götürmeleri olsa gerektir.

Son “linguistique” araştırmalar ise bu sahanın Altay-Ural dağları arasına alınması, hattâ Hazar denizinin kuzey-doğu bozkırlarının aslî Türk yurdundan sayılması ihtimalini kuvvetlendirmiştir. Çünkü M.Ö. 2. bin ortalarına (1500’ler) ait bazı dil yadigârlarının ortaya koyduğu gibi Türklerin o tarihlerde hem kuzey-batıdaki eski Urallı kavimlerle, hem de güney-batıdaki Hind-Avrupa dillerini konuşan Ârîlerle temas edebilmeleri29 ancak bu coğrafî kesimde mümkün olabilirdi.Türklerin Anayurdu Neresidir

Orta Asya’da S. V. Kiselev ve S. S. Çernikov taraflarından yapılan arkeolojik araştırmalar M.Ö. 2. binden daha önceki durumu, yâni Türk anayurdunu tesbitte daha kesin neticeler vermiştir. Buna göre, Minusinsk bölgesindeki Afanasyevo kültürü (M.Ö. 2500-1700)31 ile bilhassa aynı bölgedeki Andronovo kültürü (M.Ö. 1700-1200)32’nün temsilcileri olup etraftaki dolikosefal mongolidlerden ve keza dolikosefal “Akdeniz tiplerinden farklı bulunan “brakisefal savaşçı beyaz ırk” Türk soyunun proto-tipi idi ve Taş Devri’nin ilk çağlarından beri Altaylar-Sayan dağlarının güney-batı bölgesinde (aş. yk. Minusinsk – Tuva -Abakan bozkırları) yaşamakta idi.

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü (Türklerin Anayurdu)