Sayın A. KILIÇ — Milliyet Gazetesi Amerika Mu­habiri.

«Kırım Türkleri ile niye ilgilenmiyoruz?» başlıklı yazınızı okudum. Çok sevdim. Basının büyük bir ayı­bını pek güzel belirtmişsiniz. Hükümleriniz doğrudur, fikirleriniz yerindedir. Yalnız, verdiğiniz fırsattan ya­rarlanarak, sizin de paylaşır göründüğünüz bir yanlışı düzeltmek isterim. Yazınızın son bölümünde diyorsu­nuz ki: «Vietnamlıların, Amerikan siyahlarının, Çekoslovaklann çektikleri ile ilgilenip ayaklanan Türk münevverlerinin, Kırım’lı soydaşlarının dâvâlan ile il­gilenmeleri gerekir, ve bu herhalde Turancılık addedi­lemez. Aslında bütün dış Türkler meselesinde bir ih­mal mevcuttur. Tekrar ediyorum : Turancılık yapalım, bütün Türk’leri birleştirmeye çalışalım demiyorum. Fakat Dış Türk’lerle bağlarımızı unutmayalım. Dünya Türklüğü şuurunu gelecek kuşaklarımızda canlı tuta­lım. Yeni kuşaklara, hiç olmazsa Türk’.ve dışında da Türk’lerin yaşadığını öğretelim. Dışardaki kardeşleri­mize türlü şekillerle kendimizi hatırlatalım. Türkiye Radyoları türlü dillerde kısa dalga yayınları yaptıkla­rı halde, Türk lehçeleri ile ve Dıs Türk’ler için yayın yapmamışlardır ve vapmazlar. Sakat bir zihniyetle bu­nun Sovyet Rusya’yı tahrik edeceği iddia edilmiştir. Hemde, tam bütün Sovyet Radyolarının Türkçe ve Kürtçe bize ateş püskürdükleri zamanlarda bile.. Sov­yet Rusya, Turancılık gütmediğimizi ve düşmanlık maksadımız olmadığını bildikten sonra, dışardaki kardeşlerimizle bağlarımızı muhafaza edecek hareket­lerden neye çekinmeli…

Dış politikamızı eleştirip kınayanlar hep memle­ketimizin ilerdeki ihtimalleri düşünmevıu, sıkı ve sert bağlara girmesinden şikâyet ederler… Bundan elli yıl sonra dünyanın manzarasının ne olacağı hakikaten kestirilemez. Bu arada bugünkü Sovyet İmparatorlu­ğunun ilerde ne hale geleceği kesin olarak tamin edile­bilir mi? Hakikaten muhtar Türk Devletlerinin orta­ya çıkmayacağını kim iddia edebilir? Yahut da belki de Sovyet Federasyonu içinde kuvvetli bir Türk üni­tesinin belirmesi tamamı ile imkân harici midir? Or­ta Asya’da son Sovyet – Çin çatışmaları dolayısı ile Türk boylarının Önemi ve oynayabilecekleri roller or­taya çıkmıştır. Herhalde dünvada Türkiye dışında kuv­vetli ve büyük bir Türk varlığı daima mevcut olacak­tır.. Onlarla siyasi birlik kurmak hayal.. Fakat bugün İngiltere ile Amerika arasındaki soy ve kültür birliği­ne benzer bir rabıta, romantik tarafları bir vana, tür­lü yönlerden uzun vadeli dış politikamız için yararlı olmaz mı? Siyasî plâncılarımızın uzak ta olsa bu ihti­mali hesaba katmaları gerekir. Bütün bunlan bir ta­rafa bırakalım: Çekoslovakya ve Vietnam için üzülür­ken, Kırım Türklerinin durumu ile biraz olsun ilgile­nelim.»

Sayın Kılıç; hem tekrarlamaktan büyük bir zevk duyduğum yukarıdaki cümleleri yazıyorsunuz, hem de Turancı olmadığınızı söylüyorsunuz. Bir taraftan Kı­rım Türkleri ile ilgilenmeyişimize üzülüyorsunuz, di­ğer taraftan da «Ama Turancılık yapmayalım» diyor­sunuz. Önce pek şaşırdım. Sonra düşündüm ve niha­yet anladım : Çok kimsenin düştüğü bir hatayı pay­laşmaktan siz de kurtulamamışsınız. Turancılığın kötü bir iş olduğunu yazmışlar, söylemişler inanmışsınız; fakat ne olduğunu araştırmaya ihtiyaç duymamışsınız. Eğer vakit ve imkân bulursanız, memleketimizde kim­lere hangi fikir ve duygularından ötürü Turancı den­diğini biraz inceleyin. O vakit benden daha çok şaşı­racaksınız. Çünkü, başkaca bir tek satir yazmasanız bile. sırf Kırım Türk’leri ile ilgilenmeniz yüzünden, kendinizin de bir Turancı, üstelik aşırı bir Turancı sa­yıldığınızı öğreneceksiniz! îstivorsunuz ki Vietnamlı­ların, Amerikan zencilerinin ve Çekoslovaklarm çektik­leri ile dertlenen Türk münevverleri, «Kırımlı soydaş»larınm dâvâlan ile ilgilensin. Kırımlı soydaş de­yimini kullandığınız anda sadece Turancılıkla yetin­mez, Irkçılığı da benimsemek zorunda kalırsınız! Garip memleketimizde, bütün Türklük düşmanlarının ve ba­zı şey! kafalıların mütemadiyen sövdüğü hain (!) Tu­rancılar, soydaşlarının dâvâlan ile ilgilenmenin öte­sinde ne yapmışlardır sanıyorsunuz? Dış Türklerle baslarımızı muhafaza edelim öyle mi! Turancılann is­teği de bundan başka bîr şev değil ki. Türk lehçeleri ile dış Türkler için yayın yapılmamasmdan şikâyetçisi­niz. Turancılağın şikâyeti de budur. Kısacası Sayın Kı­lıç, muhabirliğini yaptığınız gazete de dahil olmak üze­re, Türk Basının büyük biri çoğunluğunun ve cümle ile­ricilerin ölçülerine göre; A) Dış Türkleri «Soydaşları­mız» saymak ve dertleri ile ilgilenmek, B) Dünya Türklüğü şuuru’nun yaşatılmasını istemek, C) Dış Türkleri, Vietnamlılardan, Kongo’lulardan, Amerikan zencilerinden ve Çekoslovak’lardan önce düşünmek, D) Türkiye dışında kuvvetli ve büyük bir Türk varlı­ğının mevcut olduğuna inanmak, Turancılıktır. Ve ba­ğışlanması imkânsız bir suçtur. Artık siz de suçlusu­nuz. Aramıza hoş geldiniz. îslâh edilmezliği ile övünen bir turancı olarak, size çok çok teşekkür ederim!

PAYLAŞ