Sosyoloji Nedir? (Tanımı ve Özellikleri)

Sosyoloji Nedir? Hem on sekizinci hem de on dokuzuncu yüzyılda bilim ve teknolojideki ilerlemeler, insanları her şeyin rasyonel bir açıklaması olabileceğine ve bilimsel araştırmanın insanın karşılaştığı tüm sorunların çözülmesine yol açabileceğine inandırmaya teşvik etti. Birincisi, Newton sonrası fizik bilimleri, Dünya ve evrendeki yeri hakkında kapsamlı açıklamalar vaat etmişti. Darwin sonrası doğal bilimler, evrim teorisi ve türlerin kökeni ile yeryüzündeki yaşamın açıklamalarını sundu. Son olarak, sosyal bilimlerin bu “aydınlanma projesini” kolektif faaliyetler ve insan ilişkileri ile ilgili açıklamalara genişleteceği öngörülmüştür. Aslında, sosyolojiye ismini veren Auguste Comte, insan toplumunun kendi yasalarının oluşturulmasında en üst düzeyde bilimsel açıklama sağlayacağını beklemiştir.

Ondokuzuncu yüzyılın ‘klasik sosyologları’ Avrupalıydı ve ağırlıklı olarak Fransa ve Almanya’dandı. Fakat disiplinin büyük ölçüde genişlemesi ABD’de yirminci yüzyılın ortalarında gerçekleşti. Avrupa’nın katkıları temel olarak teorik olsa da, Kuzey Amerikalılar, toplumlarının sürekli gelişmesi ve muazzam ekonomik potansiyeli ile bağlantılı ampirik araştırma projelerine yatırım yaparak pratik potansiyelini sömürmeye kararlıydı.

Sosyoloji ilk olarak 20. yüzyılın başlarında İngiltere’de öğretildi, ancak buradaki genişleme yakın zamanda çok daha önce gerçekleşti ve ilk olarak ABD sosyolojisinden büyük ölçüde etkilendi. 1960’lı yıllarda, özellikle üniversitelerde ve yüksekokullarda öğretilen büyük bir sosyal bilim konusu haline geldi ve 1970’lerde sosyoloji “A” seviyesinin gelişmesiyle okullarda da önemli bir konu haline geldi. Şimdi, kendi başına bir akademik konu olmanın yanı sıra, sosyoloji, iş etüdleri, tıp eğitimi, coğrafya ve çevre bilimi ve daha yeni spor ve sağlık bilimleri gibi diğer birçok programın bir parçasını oluşturmaktadır.

Modern Sosyoloji

Sosyoloji, ‘toplum bilimi’ olarak ilk amacından, toplumun nasıl çalıştığını anlamak için daha fazla refleksli girişimlere geçti. İnsanlar arasındaki resmi ve gayri resmi ilişkilerin birçok formuna dair bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu tür ilişkiler toplumun ‘kumaşı’ olarak kabul edilir. Daha küçük ölçek ilişkileri daha büyük ölçek ilişkilerine bağlıdır ve bunun bütünü toplumun kendisidir. İnsanların istediği, ihtiyaçları ve arzuları vardır, ancak bu katılımın sosyal gruplaşmalara ve sosyal kurumlara katılımla bağlantılı olduğu biçimidir. İkincisi, zamanla ” baştan ” hale gelen insan etkileşimi kalıplarıdır. İnsanlar bu yüzden onları tanır ve onlara karşı eylemlerini yönlendirir.

Alternatif olarak, insanlar sosyal kurumlara karşı tepki verebilirler. Her iki durumda da, hem toplumu yeniden üretmeye hem de sürecin sabit bir özelliği olan değişimleri etkilemeye hizmet eden insanların eylemleridir. İletişimdeki gelişmeler son birkaç on yıl içinde hızlandırıldı ve çoğul veya bir insan toplumunda toplumlara atıfta bulunup bulunmadığımızda, açıkça muazzam mekansal bağlantılar var. Küreselleşme olarak adlandırılan bir gelişmedir, ancak insan kaynağının bugünkü biçiminin geçmiş biçimlerle ve gelecekteki muhtemel biçimlerle nasıl ilişkili olduğu açısından zamansal bağlantılardan uzaklaşmaz.

Bütün bunları ortaya koymanın bir başka yolu da sosyoloji prensiplerini şöyle özetleyebiliriz:

  • Tanım gereği, insan toplumu, insanların birbirleriyle ilişki biçimlerine girmelerini içerir. Bu tür ilişkiler birçok biçime sahiptir ve örneğin, bunların çeşitli kombinasyonları normal olsa da, ağırlıklı olarak kültürel, ekonomik ya da politik olarak tanımlanabilir.
  • İnsan ilişkilerinin örüntüleri zaman içinde yeniden üretim sürecinde kurumsallaşır ve bu nedenle “sosyal kurumlar” olarak adlandırılabilir.
  • Sosyal kurumların yeniden üretilmesi giderek küresel etkileri ve değişimleri birleştirdi, ancak yerel etkiler önemli olmaya devam ediyor. Sonuç, küresel ve yerel arasındaki bir değişim sürecidir.
  • Topluma katılabilmek için insanoğlu, ölçekleri ne olursa olsun, başkalarıyla ve katıldığı kurumlarla olan ilişkilerini anlamaya devam eder.
  • Bu nedenle sosyologlar için görev, bu anlayışı daha sistematik bir şekilde ele almak ve günlük yaşam anlamında yine de anlaşılabilir olan önemli açıklamalar sağlamaktır.

Ekonomi, İş ve Organizasyon

İnsanların hayatta kalabilmeleri için çevrelerinden gelen materyalleri çıkarmaları gerekir. Genel olarak bu, üretim olarak adlandırılır. Toplumdaki insanlar süreci kolaylaştıran ve güçlendiren organizasyon biçimlerini ve teknoloji yöntemlerini tasarladılar.

Aslında, bununla en fazla ilerleyen toplumlar, hizmetlerin sağlanmasında insanların çoğunluğunun istihdam edildiği ve metaların çıkarılması ve işlenmesinde nispeten daha az olduğu noktaya ulaşmıştır. Bununla birlikte, geniş bir bakış açısıyla, günümüzde küresel ölçekte örgütlenmekte ve bazı toplumlar, diğerlerinden daha fazla faydalanırken, diğer yandan da ucuz sanayi emeğinin artan miktarlarını sağlamaktadır. Ancak diğerleri düzenlemelerden tamamen uzaklaşıyor ve büyük ölçüde geçim tarımına bağlı.

Bu düzenlemeler içinde bile, üretim teknolojisi ve küresel iş organizasyonu gittikçe daha etkili hale geldikçe, birçok insan işsiz kalmayı ve öngörülebilir gelecekte çok fazla işsizlik umudunu yitirmiştir.

Biyolojik ve Sosyal İlişkiler Bağlamı: Aile ve Cinsiyet

Biyolojik ve sosyal ilişkiler ailede bir araya gelir ancak bu çok çeşitli biçimlerde bulunur. Ek olarak, sanayileşme ve teknolojik değişim süreci, hem aile hem de hane halkı üzerinde muazzam değişiklikler yaptı.

Endüstrileşme, normal olarak, iş yerinden evlerin ayrılması ve yine de toplumun tamamında hüküm süren iş ile ilgili rollerin geliştirilmesi anlamına gelir. Bu, sınıf arkaplanı ve toplumsal cinsiyet farklılıklarının toplumsal inşasına dayanan insanlar arasındaki ilişkilerin gelişimini büyük ölçüde etkilemiştir.

Etkileri ırk, yaş, engellilik vb. Konularda kolayca algılanabilir. Bunların göreceli olarak yakın zamanda, bunların kapsamlı ve sürekli bir incelemenin konusu haline geldiği ve sosyolojinin bu konuda merkezi bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır.

Sosyal Kimlik: Yaş, Sınıf, Cinsiyet ve Irk

İnsanların birbirleriyle yaşamak ve iletişim kurmak, kişisel kimlikleri geliştirir, ancak bunlar sosyal kurumların ve toplumun sonuç yapısının yeniden üretilmesinden açıkça etkilenir. Bireysel insan için aile, arkadaşlık ve toplum olabilir ya da alternatif olarak bunlar değişken bir ölçüde eksik olabilir.

Din, eğitim, iş, rekreasyon için fırsatlar da olabilir. Hepsi de sosyal organizasyon biçimleridir. Bütün toplumlarda gençler, kimliklerini geliştirme problemiyle karşı karşıya kalırken, toplum tarafından sunulan sosyal örgütlenme biçimleri onları çeker ya da bastırır. “Kültür” ün yanı sıra “formüller” ve çeşitli biçimlerde yer alan diğer tepkiler vardır.

Sosyal Eşitsizlik

İnsanoğlunun hayatta kalmak için çevreden çıkarması gerektiğinden, bunu kolaylaştırmak için örgütlenme ve teknoloji biçimlerini tasarladıkça, eşitsizlikler oluşur.

Eşitsizlik, toplumun her kesiminde vardır ve toplumsal eşitliğin elde edilebileceğine dair ikna edici bir kanıt yoktur. Bununla birlikte, insani aydınlanma, eşitlik arayışını kendi merkezi ilkelerinden biri olarak ele almıştır.

On sekizinci yüzyılın iki büyük devrimi, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve Fransız Devrimi’nin her ikisi de bireyin başkalarıyla eşit muamele görme hakkını açıkladı.

Bu prensibin başarısının, sanayileşmiş üretimin olanaklı hale getirdiği servet artışlarına rağmen çok fazla kanıtı yoktur ve bu sadece nedenini incelemenin daha önemli olduğunu göstermektedir.

Sosyal Normlar ve Sapkınlık

Bütün toplumlarda, davranış normlarına uymak için bir gereklilik vardır ve bunu uygulamak için çeşitli yaptırım biçimleri geliştirilmiştir. Tüm insan gruplamaları normatif kalıpları ve daha geniş ölçekli toplumları içerir, bunlar bir ölçüde hukuk sistemleri olarak geliştirilir.

Bununla birlikte, uygulamalar her zaman yerleşik ilkelere uymamaktadır. Bu nedenle sosyolojik yaklaşımlar normalin kabul edilmesini engellemeye çalışmışlardır ve bunun yerine normlar ve sapkınlık kalıpları arasındaki ayrımların temelini incelemeye çalışmışlardır.

Ayrıca, suçlu ve diğer kabul edilemez davranış biçimleri olarak kabul edilen davranış türleri arasındaki farkı incelemeye de ihtiyaç vardır.

Din ve İnanç Sistemleri

Bütün toplumlar inanç sistemlerini içerir, ancak bilim ve teknolojinin uygulanması, ruhsal veya mistik olanlara tercih edilen rasyonel açıklamaları yapma eğilimindedir. Aynı zamanda, yirminci yüzyılda dünya savaşları ve çevresel zararlar gibi gelişmeler de, bilim ve teknolojiye olan güveni sarsmaya yönelmiş ve sonuçta alternatif inanç arayışları olmuştur.

Sosyolojinin çok erken dönemlerinde, herhangi bir inanç sisteminin, toplumdaki insanlar tarafından arzu edilen ve istenen olandan ayrılması emrini vermesi için bir girişim oluşturduğu tespit edilmiştir. Ancak, süreçte ortaya çıkan sosyal örgütlenme biçimlerini, yani dinleri ve güçlendirme ve teslimiyet açısından sonuçları anlamak önemlidir.

Organizasyonlar ve Bürokrasi

Bürokratik örgütler tarafından, yaşam döngüsünün herhangi bir noktasında, birey bir dizi farklı örnekle uğraşacak şekilde kuşatılmıştır. Okullar, klinikler, fabrikalar, ofisler, mağazalar, hastaneler, muhasebecilerin firmaları ve hemen hemen tüm diğer’formal ‘faaliyetleri bürokratik hiyerarşiler olarak düzenlenmiştir.

Sosyal hayatın tüm yönleri örgütlenmekte, ancak bürokrasi belirli bir toplumsal örgütlenme kategorisini oluşturmakta ve sosyologların dikkatini çekmektedir. Bu, sosyoloji çalışmasının bir başka eğitim programının bir parçasını oluşturduğu başlıca alanlardan biri olan sosyoloji bölümleri ve işletme okulları arasındaki bağlantıyı sağlamıştır.

Kuruluşları sosyolojik olarak anlamak, onların çalışma biçimlerini değiştirerek ya da çalışma koşullarını ve örgütsel uygulamaları iyileştirerek verimliliğini artırmak için çalışabilirler.

Toplum ve Çevre

İnsanlar ve çevre arasındaki ilişki büyük ölçüde ve önemli ölçüde bir üretim ilişkisidir. Ancak, üretim süreci için insan tarafından tasarlanan organizasyon ve teknolojideki gelişmeler, ilişkiyi önemli bir anlamda tersine çevirdi. İnsanoğlu daha önce doğal güçlere maruz kalırken, daha sonra doğal çevre giderek insanların yarattığı güçlere maruz kalmıştır.

Gıda üretimi için ormanların temizlenmesi gibi basit gelişmeler, tarımın sanayileşmesi ve artan bir biçimde insanların yaratılan bir ortamda yaşamasıyla artmıştır. Sadece son zamanlarda, son otuz yıl boyunca, insanların üretimin sanayileşmesi ve aldıkları tüm formların verdiği zararı ciddiye almaya başladılar.

Sosyoloji, özellikle insanların kendi yaşam tarzlarına sahip oldukları ve dolaylı olarak bunların sadece insanoğlunun değil diğer türlerin yaşadığı çevreye de verdiği zararı da inceler.

İnsan, Sağlık ve Beden Sosyolojisi

Sağlık hizmetleri, önemli sosyolojik fikir ve uygulamalarda yer alan insanlara yönelik bir ilgi alanıdır. Toplumun diğer yönlerinde olduğu gibi, bilim ve teknolojinin benimsenmesi, insanoğlunun yararına çok şey sunarken, aynı zamanda yeni yaralanma ve hastalık biçimleri de üretmiştir. İnsanlar, sağlıkları ve genel refahı ile ilgili olarak diyet, egzersiz, seyahat ve çalışma koşulları gibi faktörlerin giderek daha fazla farkına varmaktadırlar.

Sosyoloji, insanların sağlık ve hastalıklarını özellikle yaşam biçimlerine göre nasıl algıladıklarını incelemekle ilgilidir. Aynı şekilde, tıbbi dikkatin yararlandıkları insanlara olan etkilerini incelemeye ihtiyaç vardır.

Sağlığın basit başarısının ötesinde, bazı insanlar insan vücudunun şeklini değiştiren tıbbi tekniklere erişim arayışındadır. Estetik cerrahi, kozmetik nedenlerle ve yaralanmaların tedavisinde kullanılabilir. Görünüşü değiştirmek ve hatta cinsel değişimi değiştirmek için kullanılabilir, böylece çok gerçek anlamda insanlar kendi bedenlerini düzenleyebilirler.

Sosyoloji Araştırmaları Nasıl Yapılır? Metodu Nedir?

Burada açıklanan çalışma alanlarını veya gerçekten herhangi bir çalışma alanını araştırmak için sosyologlar iki şekilde ilerlemektedir:

  • Toplumun bakış açıları kavramsallaştırılmıştır. Fikirler, toplumun işleyişini açıklamak ve açıklamak için ‘kavramlar’ olarak tasarlanmıştır. Bu şekilde, sosyal örgütlenme biçimleri ve insanların günlük yaşam içerisinde yarattıkları ve ürettikleri toplumsal kurumlar sosyolojik anlamda tanımlanmaktadır.
  • Kavramlar, “ampirik” araştırmalar yoluyla test edilir, yani toplumun belirli yönlerinin ve insanların birbirleri ile etkileşim biçimlerinin etkin araştırılmasını içeren araştırmalardır. Bu, sosyolojik kavramların gerçekte sosyal hayatın gerçek hayattaki insanlar tarafından yürütülme şekline karşılık gelip gelmediğini kontrol eder.

Kavramsal ve ampirik olan bu iki yanlı yönleri ve sürekli olarak birbirleriyle ilişkilendirilmeleri gerekliliği, sosyolojiyi sadece saygın bir akademik disiplini değil, aynı zamanda diğer insan faaliyetlerine de değerli bir katkı sağlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı