Osmanlı Bayrak

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye, günümüz Türkçesindeki karşılığı:

 “Büyük Osmanlı Devleti.”


Osmanlı Türk Cihan Devleti, 13. yy. sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devletidir. Anadolu’da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ve Akdeniz’in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya’nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır’ı, Cezayir’e kadar tüm Kuzey Afrika’yı ve Arabistan’ın bir bölümünü kapsadı.

Osmanlıyı, Oğuzların Kayı boyundan Osman Gazi; Söğüt-Domaniç çevresinde, Selçuklu sultanı 3. Alaeddin Keykubad’ın İlhanlılar tarafından İran’a götürülmesi sonrası bağımsızlık ilan ederek 1299 yılında kurdu.

Devlet; 4. padişah olan Yıldırım’ın, diğer Türk hükümdar Timur’a esir düşmesiyle Fetret Devri‘ne girdi. Fatih, İstanbul’u alarak Doğu Roma İmparatorluğu’na son verdi ve onun mirasına sahip oldu.

Yavuz, Mısır’ı fethetti, böylelikle halifelik Osmanlı Padişahlarına geçti. Kanunî Orta Avrupa’da büyük ilerleme sağladı ve Macar Krallığı’na son verdi. 

Genç Osman ile birlikte tahttan indirilmeler başladı. II. Mahmud isyanların baş gösterdiği Yeniçeri Ocağı’nı kapattı. Abdülmecid Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı’nı ilan etti. Gök Sultan Abdülhamid Han, Meşrutiyet (1876-78) ilan edip 33 yıl tahtta kalarak küresel güçlere karşı mücadele verdi.

Osmanlı Arması Devlet

OSMANLI PADİŞAHLARI


Osman Bey (1299-1326)  Orhan Bey (1326-1359)

☾ Murat Hüdavendigâr (1359-1389)  Yıldırım (1389-1402)

☾ Çelebi Mehmed (1413-1421)  Gazi Murad (1421-1451)

 Fatih Sultan Mehmed (1451-1481)  İkinci Bayezid (1481-1512) 

 Yavuz Sultân Selim (1512-1520)  Muhteşem Süleyman (1520-1566) 

Sarı Selim (1566-1574) ☾ Üçüncü Murad (1574-1595)

 Üçüncü Mehmed (1595-1603)  Birinci Ahmed (1603-1617)

 Birinci Mustafa (1617-1618/1622-1623) ☾ Genç Osman (1618-1622) 

Dördüncü Murad (1623-1640)  Birinci İbrahim (1640-1648)

☾ Dördüncü Mehmed (1648-1687)  İkinci Süleyman (1687-1691)

 İkinci Ahmed (1691-1695)  İkinci Mustafa (1695-1703)

Üçüncü Ahmed (1703-1730)  Birinci Mahmud (1730-1754)

 Üçüncü Osman (1754-1757)  Üçüncü Mustafa (1757-1774) 

 Birinci Abdülhamid (1774-1789) ☾ Üçüncü Selim (1789-1807)

☾ Dördüncü Mustafa (1807-1808) ☾ İkinci Mahmud (1808-1839) 

☾ Abdülmecid (1839-1861) ☾ Birinci Abdülaziz (1861-1876)

Beşinci Murad (1876-1876) ☾ Abdülhamid Han (1876-1909)

☾ Mehmed Reşâd (1909-1918) Sultan Vahideddin (1918-1922)

Kurt Logo Tamga


Osmanlı Devleti’nde 1300-1774 Arası Dönem veya 1774-1922 Arası Dönem hakkında ansiklopedik bilgi için tıklayınız…


Okumak istediğiniz konu için sözcüklere tıklayınız…

Devlet Yapısı 

Siyasî ve İdarî Teşkilât    Askerî Teşkilât    Denizcilik

Hukukî ve Adlî Yapı    Malî Yapı   İktisadî ve Ticarî Yapı

  Eğitim Eğitim Kurumları   İlim ve Kültür

Toplum ve Kültür Yapısı 

Tasavvuf ve Tarikatlar × Edebiyat × Sosyal Hayat 

Dinî Teşkilat ve Görevliler × Hat Sanatı × Mimari × Mûsiki


Mimari Yapılar 

Mimari Teşkilat × Camii × Külliye × Tekke × Namazgah

Medrese × Sıbyan Mektebi × Dârülkurrâ  ×  Muvakkithâne. 

Kütüphane × Türbe × Hamam × Su Tesisi × Çeşme × İskele × Gar

Köprü × Ticari Yapılar × Saat Kuleleri × Saray × Köşk

Konak × Karakol × Askeri Yapılar × Otağ

 

OSMANLI TÜRK CİHAN DEVLETİ SANCAKLARI, TUĞLARI, BAYRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ…