Tarihi Bilgiler

Ana sayfa Tarihi Bilgiler

Türklerde Adliye-Hukuk İşleri Nasıldı?

  Adliye şeri yargı, örfî yargı olarak ikiye ayrılmıştı. Kadılar şerî dâvalara bakarak, başlarındaki "kadıl-kudât" (kadılar-kadısı, baş kadı) merkezde (Selçuklu devrinde...
Cengiz Han

Cengiz Han’ın Devlet Yönetimi

Cengiz Han dönemini kısaca değerlendirelim: Devlet bütçesini, idaresi altındaki toprakların gelirleri ve fetih ganimetleri oluşturmuştur. Bu nedenle maliye ve iletişim...

Uygur Tarihi Üzerine Bir Kaç Not

Uygur tarihi hiç şüphe yok ki Orta Asya tarihinin en önemli birkaç devresinden biridir1. Orta Asya Türk tarihinin eski devrinde,...
Kırgız

Kırgız Türkleri

Adlarının menşei ve mânası hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüş olan Kırgızlar Çin kaynaklannda K'i-ku, Kie-kıt, Kie-ka-sse vb. adları ile zikredilmekte...

Uygurlar

Orhun kitabelerinde, ilk defa, 717 yılındaki ayaklanmalar münasebetiyle zikredilen Uygurlar Çin kaynaklarında adlarının türlü şekilleri ile anılmışlardır: Hoei-ho, Vei-ho, Hui~ho,...

Selçuklu Devleti’nde Mimari

Anadolu Dışı Selçuklu Mimarisi Büyük Selçuklular’ın ele aldığı plan ve mimari formlar daha sonra İran ve Doğu İslâm dünyasında devam etmiştir....

Selçuklu Devlet ve Adliye Teşkilatı

Büyük Selçuklular’da devlet teşkilâtı Tuğrul Bey zamanından itibaren düzenli bir şekle konulmuştur. Bunda, Türk beylerinde kuvvetle yaşayan hâkimiyet telakkisiyle devlet...

Irak Selçukluları Tarihi, Sosyo-Kültürel Hayatı

Tarih. Irak Selçukluları’nın ilk hükümdarı Mahmûd b. Muhammed Tapar, İsfahan’da tahta çıkarıldığında (511/1118) on dört yaşındaydı ve iyi bir tahsil görmüştü....

Suriye Selçukluları Tarihi ve Sosyokültürel Hayat

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, 471 (1078) yılında kardeşi Tutuş’a Suriye’yi ve bu ülkeye yakın bölgelerde fethedeceği yerleri iktâ etti. Tutuş...

Anadolu Selçukluları’nda Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat

Anadolu Selçuklu Devleti, Malazgirt zaferinden (1071) sonra Bizans’ın bir anlamda Malazgirt’le kaybettiklerini geri almak düşüncesiyle giriştiği Miryokefalon Savaşı’na (1176) kadar...

Anadolu Selçukluları Tarihi

Kaynaklarda Selâcıka-ı Rûm (Selcûkıyân-ı Rûm) adıyla geçen Anadolu Selçukluları için günümüzde Türkiye Selçukluları ifadesi de kullanılmaktadır. Malazgirt zaferinden sonra üç...

Kirman Selçuklularında Sosyoekonomik ve Kültürel Hayat

Kirman Selçukluları’nın hüküm sürdüğü Kirman’da sosyal yapı Türkler’den oluşan askerî sınıf (ehl-i seyf), sivil devlet erkânı (ehl-i kalem, hâcegân) ve...

Kirman Selçukluları Tarihi

İran’da Kirman bölgesi Selçuklular’dan önce Büveyhîler’in elindeydi. Çağrı Bey’in oğullarından Kavurd Bey, 5-6000 Türk atlısıyla Kirman’ın kuzey kesimine girerek yörenin...

Selçuklularda Dinî, İlmî, Fikrî, Tasavvufî, Dinî ve İlmî Hayat

Selçuklular, İslâm dünyasının siyasî liderliğini ele aldıktan sonra iç politikada Şiî Fâtımîler, dış politikada Bizanslılar’la mücadele etmeyi temel ilke kabul...