Ana sayfa Etiketler Osmanlılar

Etiket: Osmanlılar

Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü cihan devleti.

Türklerin İslam Sonrası da Sanat’a Katkısı Oldu mu? Kısa Notlar

  Ortaçağ Türk hâkimiyeti devrinde san'at ve imar faaliyetini gösteren ve aralarında çoğu şaheser vasfını taşıyan mimarî, kitabe, hat, tezhib, süsleme, minyatür, çini, halı ve...

Halil İnalcık Kitapları ve Makaleleri PDF İndir

Gazavât­ı Sultan Murad­ - Halil İnalcık Fâtih'in Fermanları­ - Halil İnalcık Harem­ - Halil İnalcık İstanbul:Bir İslam Şehri­ - Halil İnalcık Şer'iye Sicillerine...

Türklerde Adliye-Hukuk İşleri Nasıldı?

  Adliye şeri yargı, örfî yargı olarak ikiye ayrılmıştı. Kadılar şerî dâvalara bakarak, başlarındaki "kadıl-kudât" (kadılar-kadısı, baş kadı) merkezde (Selçuklu devrinde Bağdad'da) mahkeme başkanlığı yaptığı...

Mehmed Vahideddin

Son Osmanlı padişahı (1918-1922). 4 Ocak 1861’de Dolmabahçe Sarayı’nda doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülistü Kadınefendi’dir. Altı aylıkken babası, dört yaşında iken annesi öldüğünden üvey...

Mehmed Reşâd

Osmanlı padişahı (1909-1918). 2 Kasım 1844’te Çırağan Sarayı’nda doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadın Efendi’dir. Saray geleneklerine göre yetiştirildi. Arapça, Farsça ve bazı şer‘î...

Ulu Sultan Abdülhamid Han

Osmanlı padişahı (1876-1909). Babası Abdülmecid, annesi Tîrimüjgân Kadın Efendi’dir. 21 Eylül 1842 tarihinde dünyaya geldi. On bir yaşında annesini kaybettiği için, babasının emriyle, hiç çocuğu olmayan...

Beşinci Murad

Osmanlı padişahı (1876). 25 Receb 1256’da (22 Eylül 1840) doğdu. Asıl adı Mehmed olup babası Abdülmecid, annesi Şevkefzâ Kadınefendi’dir. Şehzadeliğinde iyi bir eğitim gördü. Çeşitli...

Birinci Abdülaziz

Osmanlı padişahı (1861-1876). II. Mahmud’un oğlu ve Abdülmecid’in kardeşi olup annesi Pertevniyal Vâlide Sultan’dır. 7/8 Şubat 1830 gecesi doğdu. Kardeşi Abdülmecid’in saltanatı süresince oldukça serbest...

Abdülmecid

Osmanlı padişahı (1839-1861). Babası II. Mahmud, annesi Bezmiâlem Vâlide Sultan’dır. 25 Nisan 1823’te İstanbul’da doğdu. Tahsil ve terbiyesine itina edilerek zamanın icaplarına göre, tıpkı Avrupalı...

İkinci Mahmud

Osmanlı padişahı (1808-1839). 13 Ramazan 1199’da (20 Temmuz 1785) doğdu. I. Abdülhamid’in oğludur. Annesi Nakşidil Sultan’ın Fransız asıllı olduğu iddiası doğru değildir. Adlî mahlası doğumuyla...

Dördüncü Mustafa

Osmanlı padişahı (1807-1808). 26 Şâban 1193’te (8 Eylül 1779) doğdu. Babası I. Abdülhamid, annesi Ayşe Sîneperver Sultan’dır. Şehzadelik yıllarında sarayda klasik eğitimle yetiştirildi. Kardeşi Mahmud...

Üçüncü Selim

Osmanlı padişahı (1789-1807). 27 Cemâziyelevvel 1175’te (24 Aralık 1761) doğdu (Vâsıf, I, 206-207). Babası III. Mustafa, annesi Mihrişah Sultan’dır. Aslen Gürcü (Hammer, IV, 528) veya...

Birinci Abdülhamid

Osmanlı padişahı (1774-1789). III. Ahmed’in III. Mustafa’dan sonra hükümdar olan ikinci oğludur. 5 Receb 1137’de (20 Mart 1725) İstanbul’da doğdu. Annesi Râbia Şermi Sultan’dır. 1730...