Ana sayfa Etiketler Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu

Etiket: Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu

Türklerin İslam Sonrası da Sanat’a Katkısı Oldu mu? Kısa Notlar

  Ortaçağ Türk hâkimiyeti devrinde san'at ve imar faaliyetini gösteren ve aralarında çoğu şaheser vasfını taşıyan mimarî, kitabe, hat, tezhib, süsleme, minyatür, çini, halı ve...

İbrahim Kafesoğlu Özlü Sözleri

Muhteşem mazisi ile öğünen Türk milleti, istikbâle gururla bakmakta haklıdır. Milliyetçilik; kısa ve umumî tarifiyle, kişinin milletine sevgi ve saygı hisleriyle bağlanmasıdır. Böyle...

Türklerde Adliye-Hukuk İşleri Nasıldı?

  Adliye şeri yargı, örfî yargı olarak ikiye ayrılmıştı. Kadılar şerî dâvalara bakarak, başlarındaki "kadıl-kudât" (kadılar-kadısı, baş kadı) merkezde (Selçuklu devrinde Bağdad'da) mahkeme başkanlığı yaptığı...

Türk Cihan Hakimiyeti Düşüncesine Tarihte Örnekler

Bozkır Türk devlet başkanının vazifelerinden sayılan "cihanı idare etme" düşüncesi Türk-İslâm devletlerinde de yaşamakta idi. Oğuz Kağan Destanından ve Uygur hükümdar ailesinin menşei...

Eski Türklerde Vatan ve Yurt Algısı Nasıldır? Eski Türklerde Vatan-Yurt Neresidir?

Ülke, her müstakil devletin hak ve yetkilerini mutlak şekilde kullanabildiği belirli coğrafî sahaya denir. Ülkesiz bir mîllet ve devlet olamıyacağına göre, Türk "il"inde...

Kök-Türk Kağanlığının Türk Sosyo-Ekonomik Yapısındaki Merkezi Konumu

  Asya 'Büyük Hun" imparatorluğundan sonra, her bakımdan temsil ettiği Türk kültürü itibariyle 2. "süper" Türk imparatorluğu niteliğinde olan Gök-Türk hakanlığı, "Türk" sözünü ilk defa...

Asya Hunları

Türk göçlerinin doğu yönünde devam ettiği asırlarda Çin'de kurulan Chou devletinin (M.Ö. 1050-256) Türklerle ilgisi üzerine dikkat çekilmiş, hükümdar sülâlesinde Gök dini, Güneş...

Tarihte Türkler Hangi Özelliklere Sahip Coğrafyalarda Yaşamışlardır?

Aslında çöl değil, yayla iklimine sahip bozkırlar halkı olan Türklerin, yayılmaları esnasında, bozkır coğrafî ve iktisadî şartlarının yer almadığı ve kültürlerinin yaşama imkânının...

Türk Toplulukları Hangi Coğrafyalara Kadar İlerlemişlerdir?

Eski ve Orta-çağlar dünya tarihinde bilhassa Türk toplulukları için karakteristik olan büyük göç hareketlerinin başlangıç devri yukarıdaki incelemeler ışığında artık oldukça aydınlık kazanmıştır....
Türklerin Anayurdu Neresidir

Türklerin Ana Yurdu Neresidir?

İlk Türklerin göçlerden önce oturduğu topraklar meselesi geçen asırdan beri münakaşa edilen bir konudur. Batılı bilginlerden çoğu meseleyi kendi meşgul oldukları ilim dallan...

Merhum Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun Türk Soyuna Dair Yarım Asır Önceki Görüşleri

Tarihte Türk toplulukları hakkındaki antropolojik tavsifler oldukça karışıktır. Gerek Çin yıllıklarında gerek Batı kaynaklarında Türkler daha çok Moğol tipinde (san renkli ve dolikosefal)...

Türk Adı Nereden Gelir? Türk Sözcüğünün Kökeni Nedir?

Türklerin kadîm bir millet oluşu, araştırıcıları Türk adını en eski tarih kaynaklarında aramaya sevk etmiştir. Geçen asırdan beri birçok bilgin tarafından ileri sürülen...

Türkler Göçebe Miydi? Göçebeliğin Terim Anlamı Nedir?

Türklerin aslen göçebe bir kavim olduğu kanaati ilim dünyasınca yaygındır ve bizzat Türk ilim adamları arasında da bu kanaate katılmayan hemen yok gibidir....
Kırgızyeri

Medeniyetin Kurulmasındaki Unsurlar

Medeniyetler veya medeniyet meydana getiren kültür değerleri niçin, nasıl ve ne gibi şartlar altında ve hangi topluluklarda doğmaktadır? Bazı kütleler maddî-mânevî alanlarda çeşitli...