Dünyada Milliyetçilik Hareketleri ve Milliyetçilik İdeolojisinin Özellikleri

Milliyetçilik, üyelerinin (belirli kültürel, ideolojik, dinsel veya etnik özellikleri paylaşan) bir millete aidiyet duymalarını savunan politik bir ideolojidir. Milliyetçilik, insanların kendi ülkelerine ve milletlerine bağlılığı olarak da tanımlanabilir. Yeryüzündeki hemen bütün ideolojiler milliyetçilikten etkilenmiştir.

Milliyetçilik türleri nelerdir?

Milliyetçiliğin kendisini gösterebilmesinin yolları oldukça geneldir ve bir ülkenin etnik, kültürel veya politik arka planıyla ilgili olabilir. Bu çeşitlemeler arasında sivil milliyetçilik, dinsel milliyetçilik, toprak milliyetçiliği, etnik milliyetçilik, anti-sömürgeci milliyetçilik, ekonomik milliyetçilik, bölgesel milliyetçilik, ekolojik milliyetçilik, kültürel milliyetçilik ve ırkçı milliyetçilik sayılabilir.

Sivil milliyetçilik nedir?

Sivil milliyetçilik , farklı kültürel, etnik ve ekonomik kökenden gelen kişilerin belirli bir ulusun eşit vatandaşları olarak tanımlandığı bir örnektir. Sivil milliyetçilik, bireysel haklar, özgürlük ve hoşgörü gibi liberal değerlerin beslenmesini içerdiği için liberal milliyetçilik olarak da adlandırılır.

Etnik milliyetçilik nedir?

Etnik milliyetçilik, ortak bir etnisite, ortak dini inanç ve ortak bir dilde olan etnik topluluğu vatandaş olarak tanımlayan milliyetçilik çeşididir. Etnik milliyetçilik, sivil milliyetçiliğin tam tersi olarak görülebilir.

Dinsel milliyetçilik nedir?

Dinsel milliyetçilik, ortak bir dini inanç veya ortak bir dini aidiyet paylaşan kişilerin ulusal bir birlik hissine sahip olduğu milliyetçiliktir. Dini inançlar ve milliyetçilik arasındaki ilişkileri içerir. Dinsel Siyonizm dinsel milliyetçiliğin örneklerinden biridir.

Anti sömürgeci milliyetçilik nedir?

Sömürgecik-karşıtı milliyetçilik , sömürgeci bir otorite altında bulunan ülkelerde görülen milliyetçilik çeşididir ve 20. yüzyılın ortalarında, özellikle Afrika ve Asya ülkelerinde zirve yapmıştır. Bu ülkelerdeki sömürgecilik karşıtı milliyetçilik barışçıl protesto gösterileri (Hindistan’ın Mahatma Gandhi mükemmel bir örnektir) veya silahlı çatışma yoluyla yayılmıştır.

Yerel ve bölgesel milliyetçilik nedir?

Bölgesel milliyetçilik, her insanın belirli bir ulusdan olması ve kendi ulusuna bağlılık sözü vermesi gereken milliyetçilik biçimidir. Vatandaşlık bazen toprak milliyetçiliğinin bir ürünü olarak görülür.

Kültürel milliyetçilik nedir?

Kültürel milliyetçilik, milletin üyelerinin ortak bir kültürel miras paylaşarak tanımlandığı milliyetçilik çeşidi olarak tanımlanır. Kültürel milliyetçilik, sivil milliyetçilik ile etnik milliyetçilik arasındaki ara çeşit olarak nitelendirilebilir.

Ekonomik milliyetçilik nedir?

Ekonomik milliyetçilik,  siyasal otoritenin emperyalizm, korumacılık ve anti-küreselleşme gibi doktrini teşvik ederken sermayenin, emeğin ve ürünlerin uluslararası hareketine kısıtlamalar getirerek ekonomik ve emek kontrolüne öncelik veren milliyetçilik türüdür.

Dünyada Milliyetçilik Hareketleri

Alman milliyetçiliği nedir?

Alman mirasının insanlarının birleşmesi ve ortak bir ulusla özdeşleştirilmesi için teşvik edilen Alman Milliyetçiliği’nde insanlar çoğunlukla dil aracılığıyla tanımlanmaktadır, çünkü hepsi belirli bir çeşitliliğin veya Alman dilinin lehçesinin yerli konuşmacılarıdır. İlk Alman milliyetçilerinden biri olan Friedrich Karl von Moser, 18. yüzyılda Alman halkının İsviçre ve İngilizlerde görülen ulusal kimlik gururundan yoksun olduğunu belirtti. Friedrich ve diğer Alman milliyetçileri Alman halkının tanımlayacağı bir Alman ulusunun kurulmasını istedi. Alman milliyetçiliği hareketi 18. ve 19. yüzyıllar boyunca büyümüş ve hareket 20. yüzyılın başında Almanya’da büyük bir yükseliş yaşamıştır. Ancak, inançları ırksal saflığa dayanan aşırı Alman Milliyetçiliği ülkede ve özellikle de Nazi Partisi üyeleri tarafından popülerdi. Alman Milliyetçiliğinin bu aşırı biçimleri Nazi lideri Adolf Hitler, Avusturya’yı ve Polonya’yı Alman ulusunu şiddet yoluyla bir araya getirme yolunda istila edinceye kadar İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcına neden oldu.

Afrika milliyetçiliği nedir?

Afrika Milliyetçiliği, 20. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın sonuna kadar pek çok Sahra altı Afrika ülkesinde görülen bir ulusalcılık biçimiydi. Eski Avrupalı ​​koloniler kendi kendini yönetme ve bağımsızlıklarını gerçekleştirmek için savaşıyorlardı. Afrika Milliyetçiliği Antikolonyal Milliyetçiliğin bir örneğidir ve Afrikalıların kendi kaderini tayin etmesini içeriyordu. Afrika Milliyetçiliği hareketinin menşei, Batı Afrika’da, ulus devletlerin kurulmasına inanan orta sınıf siyah Afrikalılar arasında 19’uncu yüzyılın ortalarına kadar uzanır. Ancak, İkinci dünya savaşının sonuna kadar, tüm dünyayı dolaşan Afrikalılar, Avrupa sömürge otoritesinin sınırdışı edilmesine ve bağımsız ulus devletlerin kurulmasına çağrı yapmaya başlayınca, hareketin kitlesel bir hareket haline geldiği bildirildi. Bu hareketler sömürge güçlerini barışçı politik süreçler vasıtasıyla ya da şiddetli protestolarla ve silahlı çatışmalarla meşgul ederek, silahlı çatışmayı birçok Sahra altı ülkede tercih edilen araç haline getirdi.

Çin milliyetçiliği nedir?

Çin Milliyetçiliği, Çin halkının ulusal birlik ve kültürel birliği için savunan politik ideolojidir. Çin Milliyetçiliğinde, Çin halkı ortak kültürel atalarıyla özdeşleşmeye ve topluluk olarak kendilerini bir ulus olarak tanımlamaya teşvik edilir. Bir ulus olan Çin, antik zamanlardan beri çeşitli şekillerde var olmuştur. Çin milliyetçiliği esasen erken Çin İmparatorluğu’nda uygulanan emperyalizme dayanıyor. Bu dönemde Han Çinlileri, Çin halkının temelini oluşturan etnik tanımlardı. Çin Milliyetçiliği, Tayvan ve anakara Çininin birleşmesinin ana sebebi olarak görülüyor.

Fransız milliyetçiliği nedir?

Fransız milliyetçiliğinin ilk kez İngiltere ile savaşların bir yan ürünü olarak ortaya çıktığı söyleniyor. Joan of Arc, Fransız gururunun geleneksel simgesi olarak bilinir. 1789’dan 1799’a kadar Fransız Devriminde önemli bir figür olan Napolyon Bonapart, Fransız ideallerinin ve aydınlanmanın genişlemesine inandı.

Amerikan milliyetçiliği nedir?

Amerikan Milliyetçiliği, Birleşik Devletler Milliyetçiliği olarak da bilinir ve Birleşik Devletler’e özgü bir milliyetçilik biçimidir. Ancak Amerikan toplumu henüz erken devirde olduğu için belirleyici bir karakteristik özellikten uzaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı