Türklerin asıl başarıları, içinde yaşadıkları çevreye ve iklime uygun hayat tarzını gerçekleştirmiş olmalarıdır. Bu, “atlı-göçebe” (horse nomad) veya “konar-göçer” hayat tarzıdır. Eski Türk topluluklarında ekonomi hayvancılığa dayanıyordu. Başka bir ifade ile, eski Türk toplulukları üretici idiler.Bozkırın çocukları muhitin tabii icabı neticesi olarak daima göçebe bir hayat sürmeye mecburdur. Asya’da kurulan Türk devletleri de göçebe cemiyetin kurmuş olduğu devlettir.

Türk tarihinin ilk zamanları daha ziyade Asya Avrupa bozkırlarında geçmiştir. Türk yaşayışı, düşünce tarzı, inançları, dünya görüşü örf ve adetleri, bozkır kültür özellikleri göstermektedir. Yaşadıkları çevre, askerlik anlayışı ve devlet teşkilatı oluşturmalarında onlara yol gösterici olmuştur. Büyük sürülerin sevk ve idaresi bakımı geniş sahalarda sürekli dolaşma mera ve mülk hukuku bakımından meydana gelen çatışmalar, boy teşkilatları hayvan yetiştirici göçebelikle ilgili herşey birbiri ile alakalıdır. Bunun sonucu olarak görüş ufku genişleyen bozkır insanının cesareti yaşadığı boyuna bağlılık düşüncesi, hükmetme gururu onun teşkilat oluşturma yeteneğini geliştirmektedir.

Bozkır kültürü daha kuruluş günlerinden başlayarak yerleşik kültürden ayrılıklar göstermekte idi. Yerleşik kültürlerde, bozkır insanı yüz binlerce hayvanın dağıldığı geniş otlakları düşünmek zorunda idi. Yeni otlaklar için bir iklimden diğerine koşan bozkırlının ise tecrübesi artmış, ufku genişlemiştir. Bozkır kültüründe canlılık vardı. Kalabalık sürüleri uzak otlaklara sevk etmek, hastalıklardan korunmak, su için mücadele etmek, sürü ve sahiplerinin emniyetini sağlamak hep tecrübe isteyen işlerdi.

Sürü sahipleri daha iyi korunabilmek, düşmanlara karşı daha kuvvetli olmak amacıyla birleşmeye başladılar. Bu birleşmeler gittikçe büyüyerek devlet teşkilatı haline geldi. Bozkır insanı, mücadeleci ve savaşçı nüfus ile toplulukların bir ara da huzurlu yaşayabilmeleri için, karşılıklı saygı, sevgi anlayışı içinde bir hak ve adalet düzenine inanıyordu. Bu inancın sonucunda da hukuki bir nizam ortaya çıkmıştır. Bozkırlarda ortaya çıkan hukuki düzen zaman sürecinde siyasi birlikteliklere dönüşüyordu.

Bir topluluğun kendi yerini, yurdunu terk ederek, başka bir yere gitmesine veya yer değiştirmesine göç denir. Sosyal bir olay olan göç, hayati ve ciddî sebeplere dayanır. Hiçbir göç sahası tamamen boş ve sahipsiz bir yer olmamaktaydı. Göç hareketinde bulunan kütle, buradaki yerli topluluk veya devlete karşı hakimiyet mücadelesi vermek ve bu mücadeleyi de kazanmak zorundaydı. Bu mücadeleyi kazanamayan topluluk başka bir yere göç ediyor yanız veya başka bir topluluk ile yeni bir siyasi oluşumu gerçekleştiriyordu. Devlet sınırları belli bir toprağa sahip boy ve boylar birliklerinin bir araya gelmesiyle halkı oluşmuş, belirli bir idari ve hukuki nizamı ve mensubu olan insanların hür ve bağımsız olarak varlığını sürdürdüğü bir siyasi kuruluştur.

Devletin oluşumunda her türlü unsuru bir orkestra şefi gibi organize eden ise Üstün özelliklere sahip olan Türk Kağanıdır. Türklerde bağımsız yaşama isteği çok onurlu bir düşüncedir. Bunun için aşağıda vereceğimiz örnekte olduğu gibi başkasının himayesine girmeyi kendisine yakıştıramamaktadır. Batı Hun Yabgusu Çiçi Çin’e Vali olan kardeşi Hohen Yu ve Çinlilerin ağır baskıları sonucu kendi yandaşları ile birlikte Batıya kaymak zorunda kalmıştır. Bu olaylar sonucunda yeni il teşkilatları başka bir yurt üzerinde ortaya çıkmaktaydı. İstiklali feda etmek istemeyen Çiçi ve taraftarları, Batı Türkistan’a çekilerek, burada bağımsız bir Hun Devleti kurdular (M. Ö. 54).

Başka bir yere yeniden yerleşerek kendi devletini kurmuşlardır. Bozkırdaki bu yaşam tarzı boy beylerinin yada ileride devletin başına geçecek olan Kağanların yetişmesinde yaşadığı çevrenin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Sürüsü ile birlikte yaşayan bozkırlı kendisinde çabuk karar verip hemen uygulama yeteneğini geliştiriyordu. Buda devletin yönetilmesinde gerekli olacak bilgi ve becerilerin öğrenilmesini dağlamaktaydı.

Engin Güler, Bozkır Kavimlerinde Liderlik Anlayışı (Giriş)

PAYLAŞ