Çevre Hukuku’nda İşbirliği ve Eşgüdüm İlkesi Nedir?

Karşılıklı görüş alışverişi, bilgi, belge, teknoloji paylaşımı, ortak hareket etme, plan belirleme-uygulama ve çözüme kavuşturmada eşgüdüm, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliği öngörülmektedir. Dayanışma sağlanması ve ortak çaba harcanması hedefler. Görev üstlenecek kişilere ve kurumlara yükümlülükler getirir. Merkezi birimler, yerel yönetimler, STK’lar, yerel topluluklar, uluslararası kuruluşlar, çevreci bireyler işbirliği ilkesi çerçevesinde bir araya gelerek sorumlulukları paylaşacak kesimlerdir.

İşbirliği ve Eşgüdüm İlkesi

• İşbirliği ve eşgüdüm, bilgi, belge, görüş ve teknoloji vb. araçların paylaşılmasını ve yardımlaşılmasını yani birlikte hareket edilmesini anlatır.

• Bu ilkeye çevre ile ilgili evrensel metinlerin birçoğunda yer verilmiştir. Stockholm Bildirgesi’nde çevrenin korunmasına dair konularda işbirliğine, Rio Bildirgesi’nde devletlerin ve halkların bildirgenin ilkeleri ve sürdürülebilir kalkınma alanında işbirliğine ilişkin hükümler vardır.

• İşbirliği ve eşgüdüm, çevre ile ilgili plan, politika ve programlar ile yasal düzenlemelerin, yapımında uygulanmasında ve ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında önem arz eder.

• Türk Çevre Kanunu’nun ilkeler maddesine göre; çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi alanlarındaki her türlü faaliyette; Bakanlık ve yerel yönetimler, gerekli hallerde meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparlar.

• Eşgüdüme ilişkin bir ilkede; bölgesel ve küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik olarak taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar sonucu ortaya çıkan ulusal hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli teknik, idarî, malî ve hukukî düzenlemelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yapılacağı öngörülmektedir.

• İşbirliği ilkesi çerçevesinde merkezi ve yerel düzeyde tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları v e uluslararası teşkilatlar sorumluluk sahibidirler.

• İşbirliği yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel düzeylerde gereklidir. Bunun sağlanmasında rol alacak kişi, kuruluş, topluluk ve devletlere bazı sorumluluklar verilmesini öngörür.

• Ülkemizde çevre ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve eşgüdüm bulunmamakta ve yetki çatışması yaşanmaktadır. • Uluslararası alanda en büyük sorumluluk gelişmiş ülkelere düşmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

14 + 16 =

İlginizi Çekebilir:

Başa dön tuşu